fbpx

Regulamin promocji

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Jesień 4.0 Timac AGRO” (dalej: „Promocja”) jest TIMAC AGRO POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Wysogotowie przy ulicy Batorowskiej 15, 62-081 Wysogotowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000163612, NIP: 7772705750 o kapitale zakładowym w wysokości 500000,00zł, (dalej: „Organizator”).

 

2. Promocja organizowana jest w celu promowania wybranych produktów oferowanych przez Organizatora i organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji lub jej wcześniejszego zakończenia.

O przedłużeniu bądź wcześniejszym zakończeniu Promocji Uczestnicy zostaną poinformowani z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora. Przedłużenie bądź wcześniejsze zakończenie Programu nie będzie powodować utraty praw nabytych przez Uczestnika.

§ 2. Produkty premiowane

1. W ramach Promocji premiowane jest zamówienie od Organizatora za pośrednictwem Doradcy Techniczno Handlowego Timac Agro Polska Sp. z o.o. i nabycie od Organizatora lub dystrybutora realizującego zamówienie, następujących produktów przez niego oferowanych:

Standardowych nawozów granulowanych (duża granula): PHYSIOMAX 975, PHYSIO MESCAL G18, PHYSIO-NATUR PKS 47, EUROFERTIL TOP 30HORTI, EUROFERTIL TOP 35 NP., EUROFERTIL TOP 49 NPS,EUROFERTIL TOP 51 NPK, TOPPHOS NP 15 20 NPROCESS, PHYSACTIV+1, SULFAMMO 18 N-PROCESS, SULFAMMO 23 N-PROCESS, SULFAMMO30 N-PROCESS, EUROFERTIL 33 N-PROCESS.

Nawozy płynne: MAXIFRUIT, ECOVIGOR, FERTIACTYL RADICAL,FERTIACTYL SD, FERTIACTYL STARTER, FERTIACTYL RECORD,FERTILEADER ELITE, FERTILEADER GOLD, FERTILEADER LEOS,FERRILEADER MAGNUM, FERTILEADER TONIC, FERTILEADERVITAL, FERTILEADER AXIS, TIMACLEAN (Produkty Premiowane).

2. Promocją objęte są wyłącznie te Produkty Premiowane wskazane w § 2.1, które zostaną zamówione w okresie trwania promocji tj. od dnia 23 sierpnia 2021 roku do dnia 15 października 2021 roku włącznie, a następnie zakupione przez Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2021 roku. Za datę zamówienia Produktu Premiowanego uznaje się datę wpisu zamówienia przez Doradcę Techniczno Handlowego Timac Agro Polska Sp. z o.o. do wewnętrznego systemu ewidencji zamówień, pod warunkiem dokonania przez Uczestnika zakupu produktów objętych zamówionym Pakietem Promocyjnym.

§ 3. Uczestnictwo w Programie

1. Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnicy”) mogą być:

1.1. osoby fizyczne zamieszkałe w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające Produkty Premiowane na potrzeby prowadzonej przez siebie zarobkowej działalności rolniczej,

1.2 podmioty inne niż osoby fizyczne, bez względu na ich formę prawną, w tym spółki prawa handlowego i spółdzielnie, oraz osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które nabywają Produkty Premiowane w związku z prowadzoną działalnością rolniczą lub działalnością gospodarczą, posiadające miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie nabywcy końcowi, to jest podmioty nabywające Produkty Premiowane celem ich wykorzystania w prowadzonych uprawach rolnych. Uczestnikiem Promocji nie mogą być podmioty nabywające Produkty Premiowane w celu ich dalszej odsprzedaży.

 

3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, zatrudnieni na podstawie dowolnego tytułu prawnego oraz pośrednicy, dystrybutorzy, agenci zajmujący się sprzedażą Produktów Premiowanych klientom końcowym.

§ 4. Weryfikacja zakupu i realizacja sprzedaży

1. Organizator prowadzi w swoim systemie informatycznym indywidualne konta Uczestników, na których odnotowywane są zamówienia Uczestników.

 

2. Zakupy Produktów Premiowanych z różnych zamówień Uczestnika łączą się.

 

3. Rejestracja zakupu Produktów Premiowanych na indywidualne konto Uczestnika następuje na podstawie złożonego zamówienia potwierdzonego przez dane sprzedażowe pochodzące z wewnętrznego systemu raportowania i fakturowania Organizatora.

 

4. Zweryfikowane i uznane przez Organizatora zamówienie stanowi podstawę do przyznania Uczestnikowi nagrody.

§ 5. Korzyści/Prawa Uczestnika

1. Każdemu Uczestnikowi Promocji, który złożył zweryfikowane i uznane przez Organizatora zamówienie w okresie trwania Promocji, zostaje przyznane prawo do otrzymania od Organizatora nagród zgodnie z ilością i rodzajem zamówionych i uznanych przez Organizatora zamówień.

 

2. W ramach niniejszej Promocji Uczestnik otrzymuje nagrody w zależności od tego, do której Grupy należy zakupiony Produkt, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Standardowe nawozy granulowane (duża granula):

Produkt

Ilość (tony)

Nagroda - do wyboru jedna z poniższych

Wszystkie produkty premiowane

6 - 23,99

Karta Orlen: 40 zł/tona

Dofinansowanie do badań glebowych: 50 zł brutto/tona

Wszystkie produkty premiowane z wyjątkiem Physiomax 975

24 lub więcej

Karta Orlen: 80 zł/tona

Dofinansowanie do badań glebowych: 100 zł brutto/tona

3. W przypadku wszystkich Produktów Premiowanych, z wyjątkiem Physiomax 975 zakup przez Uczestnika 24 ton lub większej ilości Produktów powoduje, że w odniesieniu do całego zamówienia jest przyznawana nagroda z wyższej kategorii(80 zł/tona w przypadku Karty Orlen albo 100 zł/tona w przypadku Dofinasowania do badań glebowych).

 

4. Zakup co najmniej 6 ton Produktu Physiomax 975 umożliwia Uczestnikowi wybór nagrody wyłącznie z niższej kategorii (40 zł/tona w przypadku Karty Orlen albo 50zł/tona w przypadku Dofinasowania do badań glebowych).

 

5. W przypadku zakupu łącznie kilku różnego rodzaju Produktów Premiowanych, spośród których jednym z nich jest Physiomax 975, a łączna ilość zamówionych produktów wynosi 24 tony lub więcej, nagrodę przyznaje się następująco:

a) każda tona Produktu Physiomax 975 umożliwi Uczestnikowi wybór nagrody z niższej kategorii (40 zł/tona w przypadku Karty Orlen albo 50 zł/tona w przypadku Dofinasowania do badań glebowych),

b) każda tona pozostałych Produktów Premiowanych umożliwi Uczestnikowi wybór nagrody z wyższej kategorii (80 zł/tona w przypadku Karty Orlen albo100 zł/tona w przypadku Dofinasowania do badań glebowych).

 

6. Ilość zakupionych Produktów Premiowanych zostanie zsumowana na dzień 15.10.2021 roku włącznie i wielkość ta stanowiła będzie podstawę do ustalenia rodzaju nagrody.

 

7. Kwota przyznanych nagród zostanie zaokrąglona w górę do pełnych 10 zł.

 

8. Uprawnienia nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrody innego rodzaju. Wszystkie zamówienia Uczestnika z całego okresu promocyjnego dotyczące Produktów Premiowanych należących do tej samej Grupy podlegają łączeniu. Uczestnicy Promocji nie mogą przekazywać przysługujących im uprawnień, a także łączyć między sobą zamówień.

 

9. W przypadku wyboru przez uczestnika nagrody Dofinansowanie do badań glebowych, Uczestnik oprócz zamówienia i zakupu Produktów Premiowanych jest zobowiązany, w terminie do 31.12.2021r., do przesłania na adres Organizatora poniższych dokumentów:

a) Oświadczenie o posiadanym numerze rachunku bankowego Uczestnika,

b) Faktury/faktur dokumentujących zakup Produktów Premiowanych,

c) Faktury za przeprowadzone w 2021 roku badania glebowe.

 

10. Nagroda rzeczowa zostanie dostarczona na koszt Organizatora, w terminie do 31.12.2021 r., na adres wskazany do dostawy zamówionego towaru.

 

11. Dofinansowanie do badań glebowych zostanie udzielone Uczestnikowi w formie przelewu na podany przez Uczestnika numer rachunku bankowego do 31.01.2022 r.

 

12. Do czasu zapłaty przez Uczestnika ceny nabycia za zakupione Produkty Premiowane uprawnienie do zakupu promocyjnego przyznane zostaje warunkowo. Powyższe oznacza, iż w przypadku braku zapłaty ceny w terminie wskazanym na dokumencie księgowym lub w umowie albo w przypadku zwrotu towaru bądź odstąpienia od umowy, Uczestnik nie będzie uprawniony do dokonania zakupu promocyjnego, a w przypadku wydania którejkolwiek z nagród Uczestnik będzie zobowiązany, z uwzględnieniem charakteru nagrody, do jej zwrotu bądź zapłaty równowartości jej wartości w stanie z chwili zakupu.

 

Nawozy płynne: Przy zamówieniu 1000 litrów nawozów płynnych, ujętych w kampanii, obowiązuje nagroda Dron Mini Fly More Combo lub Pompa elektryczna Standard Pump Europe SP-PPS 47. Liczba nagród jest ograniczona, o przyznaniu nagrody decyduje chwila zakupu, a w przypadku zakupów dokonanych równocześnie, chwila zarejestrowania zakupu przez Organizatora.

§ 6. Podatek od nagród

1. W dniu organizowania niniejszej Sprzedaży Premiowej przepis art. 30 ust. 1 pkt 2ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na zdobywcę nagrody obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% od wartości nagrody. W przypadku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, wolna od podatku jest jednorazowa wartość Nagrody nie przekraczająca kwoty 2 000 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzona przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. (art.21 ust. 1 pkt 68 powołanej wyżej ustawy)

 

2. W przypadku przekroczenia kwoty wolnej do nagrody Organizator przyzna dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% łącznej wartości nagrody z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie. Jednocześnie Uczestnik upoważnia Organizatora do potrącenia stosownego podatku z dodatkowej nagrody pieniężnej.

 

3. Nagrody uzyskane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Po zakończeniu promocji Organizator przekaże informację dotyczącą wartości uzyskanych nagród.4.W sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Promocji są zobowiązani do przekazania w celach podatkowych danych Podatnika, co stanowi warunek otrzymania nagrody.

§ 7. Dane osobowe

1. Uczestnictwo w Promocji wiąże się z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika. Przekazanie danych osobowych jak i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, jednakże jej brak lub zgłoszone w czasie późniejszym żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych uniemożliwi Organizatorowi prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, jak i ustalenie przysługujących Uczestników uprawnień. Przekazanie danych osobowych jak i ich przetwarzanie jest więc niezbędne do uczestniczenia w Promocji.

 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie wymaganym do przeprowadzenia Promocji oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora:

a) w celu weryfikacji dokonanych przez Uczestnika zamówień oraz przyznania mu nagród,

b) prowadzenia badań statystycznych,

c) w celu realizacji obowiązków prawnych Organizatora (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości, obowiązków podatkowych, rozpatrywania reklamacji),

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (np. w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego).

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celach wskazanych powyżej jest zgoda Uczestnika oraz prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora, Uczestnikom przysługują m.in. następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych,

b) prawi do ograniczenia przetwarzania swoich danych,

c) prawo do żądania usunięcia danych Uczestnika,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestnika na warunkach szczegółowo opisanych ust. 7 poniżej,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Szczegółowe informacje o realizacji praw Uczestników w zakresie ochrony danych osobowych oraz o sposobie korzystania przez Organizatora z danych osobowych Uczestników, znajdują się na stronie internetowej Organizatora https://pl.timacagro.com/data-protection-policy Powyższe informacje można także uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem: rodo@pl.timacagro.com

 

7. W razie wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu w zakresie:

a) przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego –Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika w tym celu i natychmiast tego zaprzestanie,

b) przetwarzania danych osobowych do innych celów – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika, z wyjątkiem sytuacji gdy będą występowały uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów i praw Uczestnika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Organizatora.

 

8. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Promocji. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być:

a) podmioty świadczące usługi będące nagrodami w Promocji,

b) spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem,

c) podmioty przetwarzające dane osobowe Uczestników na zlecenieOrganizatora,

d) dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne),

e) dostawy usług zaopatrujący Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne wspierające działalność Organizatora (w szczególności dostawcy usług informatycznych).

 

9. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej.

 

10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas pozostawania aktualnym celu ich przetwarzania, przy czym dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń Uczestników i Organizatora związanych z realizacją Promocji, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie powyższych terminów dane Uczestników będą usuwane lub poddane anonimizacji.

 

11. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane w terminie do 30 dni od zakończenia Promocji, pisemnie na adres Organizatora. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 


2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.

 

4. Uczestnik składając zamówienie akceptuje warunki Promocji zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.